logo pvuPORTÁL PRO VHODNÉ UVEŘEJNĚNÍ

 

Zadávací dokumentace

Rada Města Plumlova

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky:

Domova pro seniory Soběsuky, příspěvkové organizace,

se sídlem Soběsuky 95,  PSČ 798 03,  IČ 70939284

 

Předpoklady:

-          ukončené vysokoškolské vzdělání (sociálního, ekonomického nebo právního zaměření výhodou),

-          3 roky praxe v sociální oblasti (ve veřejné správě nebo při  poskytování sociálních služeb) výhodou,

-          3 roky praxe ve vedoucí funkci výhodou,

-          znalost problematiky poskytování sociálních služeb,

-          znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

-          občanská a morální bezúhonnost,

-          komunikační schopnosti,

-          znalost anglického jazyka výhodou,

-          řidičský průkaz skupiny B.

Náležitosti přihlášky:

-          jméno, příjmení, titul,

-          datum a místo narození,

-          státní příslušnost,

-          místo trvalého pobytu,

-          telefonní spojení,

-          datum a podpis,

-          prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K přihlášce je třeba doložit:

-          ověřené kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,

-          životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

-          výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud domovský stát nevydává, je nutno doložit bezúhonnost čestným prohlášením,

-          lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce.

Součástí výběrového řízení mohou být psychologické testy. V případě, že uchazeč psychologické testy již absolvoval, může výběrová komise rozhodnout, že uchazeč nemusí tyto testy znovu absolvovat.

Místo pro podání přihlášek: Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov

Termín podání přihlášek: 07.11. 2008 do 12.00 hodin.

                                                                                  Adolf Sušeň, starosta Města Plumlova

Město PLUMLOV

 Rudé armády 302, 798 03 PLUMLOV

telefon, fax:   582 393 385              e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------                                                                                     V Plumlově 19.12.2007

                                                                                  dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ  ZAKÁZKA

na akci

„Oprava  a  rekonstrukce  Vysokého zámku v Plumlově“.

 

 

VÝZVA  K  PODÁNÍ  NABÍDKY

 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

 • §12,odstavec  5 a §38 - zjednodušené řízení.

Město Plumlov, IČ 00288632, se sídlem Rudé armády 302, 798 03 PLUMLOV Vás

jako zadavatel výše uvedené zakázky Vás

vyzývá k podání nabídky.

 

Zadávací dokumentaci obdržíte současně s touto výzvou.

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Nabídky je třeba doručit do 8.1.2008 do 12.00 hodin na adresu zadavatele.

Otevírání obálek se bude konat tamtéž dne 8.1.2008 v 12.30 hodin.

                                               S pozdravem

                                                                       Adolf Sušeň

                                                              starosta Města Plumlov

Město PLUMLOV

Rudé armády 302, 798 03 PLUMLOV

telefon, fax:   582 393 385                                          e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 --------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                              V Plumlově 26.2.2007 

                                                                                                 

 VEŘEJNÁ VÝZVA

      Starosta města Plumlov vyhlašuje v souladu s  § 6 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních

      samosprávných celků veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

správce majetku města

na hospodářsko-správním odboru

Městského úřadu v Plumlově.

 

       Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4,zákona č.312 –

       2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků tzn.,  že úředníkem podle tohoto zákona

       se může stát:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let,
 • je způsobilá k právním úkonům,
 • je bezúhonná,
 • ovládá jednací jazyk.

 

      Další požadavky pro vznik pracovního poměru:

 • středoškolské vzdělání,
 • znalost práce na PC  (Word, Excel, internet),
 • ochota pracovat podle potřeb i mimo obvyklou pracovní dobu, komunikativnost,
 • morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě,
 • samostatnost, spolehlivost a důslednost při plnění pracovních úkolů,
 • znalost anglického nebo německého jazyka výhodou,
 • řidičský průkaz skupiny B.

      Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

-         jméno, příjmení popř. titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:

-         životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech

      a dovednostech týkajících se správních činností,

-         kopii výpisu z Rejstříku trestů ( může být nahrazena čestným prohlášením uchazeče ),

-         ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Náplní práce bude správa a zabezpečení provozu zámku Plumlov a autokempu Plumlov.

      Platové zařazení dle platných platových předpisů.

Přihlášku lze podat poštou s označením zn.: „Veřejná výzva-správce majetku města “ do 15.3.2007 na adresu: Městský úřad v Plumlově, Rudé armády 302, 798 03 PLUMLOV nebo podat osobně   v uzavřené obálce přímo na podatelně MěÚ Plumlov. Bližší informace o pracovním místě podá  starosta města p. Sušeň – telefon č. 582 393 385.

      Předpokládaný nástup pracovníka k 1.4.2007 popř. po dohodě s vybraným uchazečem.

       V Plumlově 26.2.2007                                                                  Adolf Sušeň

                                                                                                            starosta města     

Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov

v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje

konkurzní řízení

na obsazení funkce ředitele/ředitelky

Základní školy Plumlov, okres Prostějov, příspěvková organizace.

 

 

Předpoklady pro výkon funkce:

-          vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických   pracovnících a o změně některých zákonů;

-          praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů;

-          znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy ; 

-          občanská a morální bezúhonnost; 

-          dobrý zdravotní stav;

-          znalosti v oboru a praxe v dané oblasti vítány.

Obsahové náležitosti přihlášky:  

-          ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce);  

-          doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem   včetně  uvedení funkčního zařazení;   

-          životopis;

-          koncepce rozvoje školy (školského zařízení) v rozsahu 4 stran strojopisu;

-          výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání;

-          čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění;

-          originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele.

Termín podání přihlášek: do  7.5.2007  včetně.

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně na adresu Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov.

V Plumlově 4.4.2007                                   Adolf Sušeň, starosta Města Plumlov

Město PLUMLOV

 Rudé armády 302, 798 03 PLUMLOV

telefon, fax:   582 393 385              e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-----------------------------------------------------------------                                                                                     V Plumlově 18.12.2007

                                                                                   dle rozdělovníku

VÝZVA

 

 k podání nabídky -veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Město Plumlov, IČ 00288632, se sídlem Rudé armády 302, 798 03 PLUMLOV Vás v souladu se zákonem č.139/2006 Sb.o veřejných zakázkách, §12, odstavec.6, veřejná zakázka malého rozsahu nepodléhající postupům dle výše uvedeného zákona

 

vyzýváme k podání nabídky  na stavební práce

 

Vysoký zámek Plumlov – výplně otvorů.

Požadovaná specifikace v příloze.

 

Informace na Městském úřadě v Plumlově od 20.12.2007.

 

Vaši nabídku odevzdejte do 8.1.2008 - 9.00 hodin na Městský úřad v Plumlově, Rudé armády 302, 798 03 PLUMLOV.

                        S pozdravem

                                                                                  Adolf Sušeň

                                                                            starosta Města Plumlov 

                                                                                  ….

Přílohy :

-          krycí list nabídky

-          zadávací podmínky

-          cenová nabídka