Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Městském úřadě v úředních dnech a hodinách:
  pondělí     8.00 - 11.30     12.00 - 17.00
  středa 8.00 - 11.30 12.00 - 17.00
 2. Telefonické podání: pevná linka – 582 393 217 podatelna, 582 393 191 stavební odbor
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:
Jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.
Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

 • Osobní podání: na Městském úřadě v úředních dnech a hodinách:
  pondělí     8.00 - 11.30     12.00 - 17.00
  středa 8.00 - 11.30 12.00 - 17.00
 • Telefonické podání: pevná linka – 582 393 217 podatelna, 582 393 191 stavební odbor
 • Poštou: na adresu Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov
 • Elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
 • Elektronicky datovou schránkou: s5kbbz7

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na Městském úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm. a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně: na Městském úřadě
 • Poštou: na adresu Město Plumlov, Rudé armády 302, 798 03 Plumlov
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Sazby úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

Formuláře

Přehled podaných žádostí

Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva – informace - 2022