20240115 103915FCECAB21 519A 2074 7DDC 69932FE43C6A

olomoucky kraj 8f462

 

Město Plumlov obdrželo v roce 2023 dotaci Olomouckého kraje ve výši 500.000,- Kč z „Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2023“ – dotačního titulu: „Podpora rozvoje cestovního ruchu“ na realizaci projektu: „Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu cyklostezky kolem Plumlovské přehrady 2023“.

Finanční prostředky Olomouckého kraje určené na investice (200.000,- Kč) byly pořízení vodního šlapadla a zakoupení + instalaci odpočívky u cyklostezky, kterou dodala firma Machovský s.r.o., Olomouc, IČ: 28619633.

Neinvestiční dotace Olomouckého kraje (300.000,- Kč) byla využita na nákup druhého šlapadla, opravu dřevěných teras v ATC ŽRALOK Plumlov a částečnou úhradu faktury za výměnu střešního pláště u 5 chatek v ATC ŽRALOK Plumlov.

Vlastní finanční prostředky Města Plumlov byly použity na zakoupení opravu dřevěných prvků naučné stezky, přípravu a tisk turistické mapy a kompletní rekonstrukci interiérů 5 chatek v ATC ŽRALOK Plumlov.

Celkové náklady projektu činily 1.041.658,- Kč, objem vlastních prostředků Města Plumlov byl ve výši: 541.658,- Kč.

 

20240115 103915FCECAB21 519A 2074 7DDC 69932FE43C6AMěsto Plumlov získalo v roce 2023 z Olomouckého kraje – Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023-II“ dotaci ve výši 16.680,- Kč.

 

Finanční prostředky byly využity na částečnou úhradu faktury za výsadbu zeleně na veřejném prostranství – parčíku v místní části Plumlova – obci Hamry na pozemku p.č. 32/1 v k.ú. Hamry. Celkové finanční náklady byly ve výši 68.607,- Kč, vlastní podíl Města Plumlov činil 51.927,- Kč.

 

20240115 102957AC1BA9AA EBA4 9EDD 8BCF 5CF64284330DMěsto Plumlov získalo v roce 2023 z Olomouckého kraje – Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2023-II“ dotaci ve výši 11.050,- Kč.

 

Finanční prostředky byly využity na částečnou úhradu faktury za výsadbu zeleně na veřejném prostranství – parčíku v místní části Plumlova – obci Soběsuky na  pozemku p.č. 904/4 v k.ú. Soběsuky u Plumlova. Celkové finanční náklady byly ve výši 34.485,- Kč, vlastní podíl Města Plumlov činil 23.435,- Kč.

 

foto radiostanice jsdh plumlov 2023 1C695B659 7FC1 21E1 8316 75DE1776ECE1Město Plumlov získalo v roce 2023 z rozpočtu Olomouckého kraje – Programu na podporu JSDH 2023, dotačního titulu: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje v roce 2023“ na realizaci projektu: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Plumlov“ dotaci ve výši 19.000,- Kč.

 

Finanční prostředky byly využity na zakoupení ruční mobilní radiostanice TPH 900 s příslušenstvím pro členy JSDH Plumlov.

 

Celkové výdaje činily 42.900,55 Kč, Město Plumlov z vlastních prostředků vynaložilo částku 23.900,55 Kč.

 

olomoucky kraj 8f462

 

olomoucky kraj 8f462

Město Plumlov obdrželo v roce 2023 dotaci Olomouckého kraje z „Programu památkové péče v Olomouckém kraji - obnova staveb drobné architektury místního významu“ ve výši 20.000,- Kč na opravu pískovcového kříže, který stojí při levé straně na výjezdu z Plumlova v Ohrozimské ulici na pozemku p.č. 1811 v k.ú. Plumlov.

Celkové finanční náklady na opravu kříže činily 85.535,- Kč, podíl vlastních prostředků Města Plumlov
byl ve výši 65.535,- Kč.

 

 

olomoucky kraj 8f462

Vyúčtování dotace Olomouckého kraje – 2022

projekt: „Solární ohřev vody – šatny na fotbalovém hřišti - Plumlov“

olomoucky kraj 8f462

Město Plumlov obdrželo v roce 2022 dotaci Olomouckého kraje ve výši 218.000,- Kč z „Programu na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2022“ na realizaci projektu: Solární ohřev vody – šatny na fotbalovém hřišti – Plumlov“.

Dotace-finanční prostředky Olomouckého kraje (218.000,- Kč) byly použity na částečnou úhradu faktury za realizaci solárního ohřevu vody v šatnách na fotbalovém hřišti v Plumlově, který na základě smlouvy o dílo zhotovil pan J.Utíkal-UNEGO, Olomouc-Samotišky, IČ: 1844831.

Celkové náklady projektu činily 445.810,- Kč, objem vlastních prostředků Města Plumlov byl ve výši: 227.810,- Kč.

olomoucky kraj 8f462

olomoucky kraj 8f462

Město Plumlov získalo v roce 2022 dotaci Olomouckého kraje ve výši 1.363.690,60 Kč z dotačního programu „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových ČOV a kanalizací II“ na realizaci projektu „Intenzifikace ČOV Plumlov.

Město Plumlov v letech 2021-2022 vybudovalo splaškovou kanalizaci v místní části Hamry. Po napojení nemovitostí z této místní části by došlo k překročení kapacity strojně technologického vybavení stávající ČOV. Z tohoto důvodu Město Plumlov provedlo intenzifikaci ČOV Plumlov spočívající ve zkapacitnění primárního čištění a kalové koncovky.

V rámci realizace byla rozšířena technologie ČOV Plumlov v části mechanického předčištění o nově osazené šroubové česle. Ve stávajícím lapáku písků bylo čerpadlo nahrazeno novým hydropneumatickým čerpadlem. Pořízeny byly nové nádoby na shrabky. Čerpací stanice byla nově vybavena 3 ks ponorných kalových čerpadel včetně spouštěcích zařízení, obslužné plošiny a zvedacího zařízení. V biologické části ČOV byl na 2 stávajících dosazovacích nádržích doplněn systém ofuku hladiny a odtahu plovoucích nečistot z hladiny. Pro účely ofuku a odtahu hladiny je instalován nový zdroj stlačeného vzduchu. V části kalového hospodářství byl stávající kapacitně nevyhovující systém odvodnění kalu nahrazen novým systémem. Realizován byl nový přístřešek pro kontejnery a ve stávajícím objektu kalové koncovky jsou instalovány 2 ks dehydrátorů včetně dávkovací stanice polymeru, pásového dopravníku a manipulační plošiny.

Realizaci projektu zajistila společnost FORTEX-AGS, a.s., Šumperk, IČ: 00150584.

Projekt „Intenzifikace ČOV Plumlov“ byl spolufinancován i z jiných zdrojů, a to z Ministerstva zemědělství ČR, program 129 410 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III.

Celkové náklady projektu činily 6.818.453,02 Kč, dotace Ministerstva zemědělství ČR byla 4.089.000,- Kč a objem vlastních prostředků Města Plumlov byl ve výši: 1.365.762,42 Kč.

Projekt „Intenzifikace ČOV Plumlov“ je součástí koncepce ochrany Vodní nádrže Plumlov-Plumlovské přehrady.

Město Plumlov obdrželo v roce 2022 dotaci Olomouckého kraje ve výši 470.000,- Kč z „Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022“ – dotačního titulu:

„Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji“  na realizaci projektu: Rozvoj Plumlovské přehrady – rozšíření nabídky pro vodní turistiku, gastroturistiku, cykloturistiku a zavedení solárního ohřevu vody v kempu Žralok“.

Finanční prostředky Olomouckého kraje určené na investice (450.000,- Kč) byly použity na částečnou úhradu faktury za realizaci solárního ohřevu vody pro návštěvníky ATC ŽRALOK Plumlov, který na základě smlouvy o dílo zhotovil pan J.Utíkal-UNEGO, Olomouc-Samotišky, IČ: 1844831.

Neinvestiční dotace Olomouckého kraje (20.000,- Kč) byla využita na pořízení 4 ks paddleboardů a plovacích vest.

Vlastní finanční prostředky Města Plumlov byly použity na zakoupení domku pro úschovu kol a  zařízení pro zkvalitnění poskytovaných služeb v gastroturistice.

 

Celkové náklady projektu činily 958.069,48 Kč, objem vlastních prostředků Města Plumlov byl ve výši: 488.069,48 Kč.

kamery 2022 2D385F3CE 512F 353D C4F8 CAA199B0A149 olomoucky kraj 8f462

Město Plumlov obdrželo v roce 2022 dotaci Olomouckého kraje ve výši 470.000,- Kč z „Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2022“ – dotačního titulu:

„Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji“  na realizaci projektu: Rozvoj Plumlovské přehrady – rozšíření nabídky pro vodní turistiku, gastroturistiku,

cykloturistiku a zavedení solárního ohřevu vody v kempu Žralok“.

Finanční prostředky Olomouckého kraje určené na investice (450.000,- Kč) byly použity na částečnou úhradu faktury za realizaci solárního ohřevu vody pro návštěvníky ATC ŽRALOK Plumlov,

který na základě smlouvy o dílo zhotovil pan J.Utíkal-UNEGO, Olomouc-Samotišky, IČ: 1844831.

Neinvestiční dotace Olomouckého kraje (20.000,- Kč) byla využita na pořízení 4 ks paddleboardů a plovacích vest.

Vlastní finanční prostředky Města Plumlov byly použity na zakoupení domku pro úschovu kol a  zařízení pro zkvalitnění poskytovaných služeb v gastroturistice.

 

Celkové náklady projektu činily 958.069,48 Kč, objem vlastních prostředků Města Plumlov byl ve výši: 488.069,48 Kč.

kamery 2022 2D385F3CE 512F 353D C4F8 CAA199B0A149olomoucky kraj 8f462

kamery 2022 2D385F3CE 512F 353D C4F8 CAA199B0A149olomoucky kraj 8f462

Město Plumlov v roce 2022 s využitím dotace Olomouckého kraje z Dotačního programu pro sociální oblast – dotačního titulu „Podpora prevence kriminality“ realizovalo obnovu a rozšíření kamerového systému v Plumlově.

Bylo modernizováno monitorovací stanoviště na pracovišti POLICIE ČR, byla instalována jedna nová kamera na křižovatku pod kostelem a 1 kamera byla přemístěna na nové stanoviště (Tyršovo náměstí).

Celkové náklady na realizaci projektu byly ve výši 119.669,- Kč, z čehož dotace Olomouckého kraje činila 53.700,- Kč, vlastní prostředky Města Plumlov 65.969,- Kč.

20221121 104710180CBA05 1347 78C6 362D 4AD55038FD77olomoucky kraj 8f462

Město Plumlov realizovalo v roce 2022 akci „Plumlov - kanalizace - Wolkerova ulice“, v rámci které bylo nahrazeno nevyhovující potrubí v trase stávající jednotné kanalizace na ulici Wolkerova, v celkové délce 67 metrů. Nahrazené potrubí bylo napojeno na stávající jednotnou kanalizaci v ulici Rudé armády. V rámci stavby byl zároveň obnoven kryt stávající komunikace v její původní trase. Na opravu havarijního stavu kanalizace v ulici Wolkerova poskytl Městu Plumlov Olomoucký kraj dotaci z dotačního programu „ Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2022“  ve výši 500.000,- Kč. Celkové náklady na opravu kanalizace činily 1.238.683,06 Kč.

Celkové náklady stavby: 2.575.158,55 Kč

Neuznatelné náklady: 1.336.475,49 Kč

Celkové uznatelné náklady: 1.238.683,06 Kč

Výše uznatelných nákladů hrazená příjemcem podpory: 738.683,06 Kč

Výše uznatelných nákladů hrazená s podporou Olomouckého kraje: 500.000,00 Kč

kanalizace hamry jpg 1607D42D7F CD71 DE67 B038 D316DE253F7Colomoucky kraj 8f462

Olomoucký kraj podpořil v roce 2022 výstavbu splaškové kanalizace v místní části Plumlova-obci Hamry dotací z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2022, dotačního titulu „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ částkou 3.000.000,- Kč.

Realizací projektu byla vybudována nová splašková kanalizace a kanalizační přípojky v místní části Hamry ve městě Plumlov. Odpadní vody vznikající v místní části Hamry jsou přečerpávány do koncové větve kanalizačního systému města Plumlov v místní části Žárovice. Po realizaci akce jsou všechny odpadní vody vznikající na území Města Plumlov a jeho místních částí (Soběsuky, Žárovice, Hamry) odváděny k likvidaci na stávající mechanicko - biologickou ČOV. Projektem vznikl ucelený systém odvádění splaškový vod na území města.

Celková cena díla bez DPH 28.017.317,33 Kč

dotace Olomouckého kraje 3.000.000,- Kč

dotace Státního fondu životního prostředí ČR 20.168.687,80 Kč

vlastní prostředky Města Plumlov 4.848.629,53 Kč

publicita a2b1c


 

Název projektu: Stavební úpravy chodníků – Město Plumlov

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016586

Dotace je poskytnuta v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem pro období 2014–2020 (dále jen „IROP“) – Programovým dokumentem IROP.

Celková výše dotace 952 640,24 Kč

Projekt řešil stavební úpravu chodníků a související rozšíření místní komunikace v lokalitě s vysokou intenzitou pěší dopravy, v části s vysokým podílem služeb občanské vybavenosti. Stavební úpravy stávajících chodníků byly rozděleny do tří samostatných větví. Větev 1 se nachází před místní základní školou a její celkové délka je 25,07m. Základní šířka chodníku je 1,55m. Podélný klon kopíruje stávající sklonové poměry přilehlé místní komunikace na ulici Wolkerova.

Větev 2/B začíná v místě odbočení z ulice Wolkerova u zdravotního střediska do ulice Dukelská, v místě navazující na větev 2/A, která je realizovaná z projektu PRV a je ukončena u mateřské školy, kde navazuje místem pro přecházení na větev 3. Celková délka úseku 2/B, zařazeného do způsobilých výdajů projektu IROP je 49,32 m. Základní šířka je také 1,55m. Podélný sklon chodníku kopíruje přilehlou místní komunikaci na ulici Wolkerova a na ulici Sadová. Na tuto větev jsou napojeny chodníky, které přímo navazují na vstupy do zdravotnického střediska.

Začátek úseku větve 3 je situován na vstupu u mateřské školy a je zakončený na ulici Sadová místem pro přecházení, kde logicky navazuje na protější chodník. Celková délka úseku je 27,58m. Podélný chodník kopíruje sklonové poměry místní komunikace na ulici Sadová a na ulici Wolkerova.

Město Plumlov získalo v roce 2022 z rozpočtu Olomouckého kraje – Programu na podporu JSDH 2022, dotačního titulu: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje v roce 2022“ na realizaci projektu: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Plumlov“ dotaci ve výši 28.300,- Kč.

Finanční prostředky byly využity na zakoupení 4 kusů zásahových obleků pro členy JSDH Plumlov.

Celkové výdaje činily 104.544,- Kč, Město Plumlov z vlastních prostředků vynaložilo částku 76.244,- Kč.

olomoucky kraj 8f462

01 122e1

Podstatou projektu bylo provedení stavebních úprav v prostorách hygienického zázemí v objektu občanské vybavenosti v místní části Hamry. Jedná se o jediný objekt tohoto charakteru v městské místní části, který je využíván pro veškerou spolkovou a kulturní činnost ve spolupráci s Osadním výborem městské části Hamry a dalšími organizovanými či neorganizovanými subjekty, působící v této místní části. Stavební úpravy sestávají především v dispozičních změnách stávajícího hygienického zázemí.
Doba realizace projektu: 4. 10. 2021 - 30. 4. 2022

Projekt byl realizovaný v letech 2021 a 2022 v rámci podpory z výzvy MAS Prostějov venkov metodou LEADER, financovány Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Prostějov venkov.

pod tento text je potřeba umístit link:  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index

logo ERDF d3cf3

PRV logo b8ab6

logo leader 8ebd4


 

Projekt řešil rekonstrukci a modernizaci veřejného prostranství před objektem občasnké vybavenosti - zdravotním střediskem v Plumlově. Jednalo se o samostanou realizaci větve č. 2 SO 101. Jedná se o část veřejného prostranství na pravé straně ul. Dukelské ve směru od komunikace Rudé armády.
Doba realizace projektu: 1. 7. 2021 - 31. 5. 2022


Projekt byl realizovaný v letech 2021 a 2022 v rámci podpory z výzvy MAS Prostějov venkov metodou LEADER, financovány Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Prostějov venkov.

pod tento text je potřeba umístit link:  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index

logo ERDF d3cf3

PRV logo b8ab6

logo leader 8ebd4


 

Hřiště kemp Žralok

 

Město Plumlov na žádost obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci v hodnotě 499 342,- Kč na výstavbu dětského hřiště.
Dětské hřiště ŽRALOK je umístěno v areálu kempu. Po menších terénních úpravách zde byla umístěna skluzavka“ Rákosníček“, houpačka – hnízdo, lanová dráha, otáčedlo a MLP lůžkovnice.
Realizaci hřiště prováděla firma HRAS – zařízení hřišť s.r.o. z Havířova. Výstavba hřiště byla dokončena 4.10.2021

 Publicita DH Žralok Plumlov bd1af


 

Svatý Florián

 

V roce 2021 obdrželo město Plumlov dotaci z Ministerstva kultury v hodnotě 108 000,- Kč.
Opravu prováděla firma SOCHAŘI, v.o.s. ,
Socha byla demontována, odstraněny biologické depozity, proběhla konzervace a doplnění poškozených míst.
Po sejmutí krust byly poškozené partie odsoleny opláchnuty vodou. Doplňky a barevné retuše byly barevně přizpůsobeny, aby nepůsobily rušivě. Kopí bylo doplněno náhradou z pískovce a na závěr byl povrch ošetřen hydrofobizací – ochrana před spadem z lípy nad sochou.
Oprava byla dokončena 30.10.2021

 


 

img 20211022 101356F9648BDC B65D B924 A0C8 BB095808C477

olomouc kraj logo 777fb

Projekt:

„Podpora rozvoje turistického ruchu – ATC ŽRALOK Plumlov – rekonstrukce ubytování
a rozšíření zázemí pro cykloturisty“

ATC Žralok Plumlov - 3. etapa výstavby vodovodu a kanalizace - Dotace Olomouckého kraje 2020

Město Plumlov obdrželo v roce 2020 dotaci Olomouckého kraje ve výši 500.000,- Kč z „Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů“ – dotačního titulu: „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji II“ na realizaci projektu: „Podpora rozvoje turistického ruchu – ATC ŽRALOK Plumlov – rekonstrukce ubytování a rozšíření zázemí pro cykloturisty“.
Finanční prostředky byly použity na částečnou úhradu faktury za provedené stavební práce – vybudování vodovodní a kanalizační přípojky pro ATC ŽRALOK Plumlov.

Bylo položeno 321 metrů vodovodní přípojky a 307 metrů přípojky splaškové kanalizace, použito bylo potrubí DN 90.

Vlastní podíl finančních prostředků dle smlouvy o poskytnutí dotace je tvořen úhradou ve výši 500.000,- Kč částí faktury dodavatelské firmy.

  pdfZávěrečná zpráva - ATC-2020.pdf74.36 KB


ATC Žralok Plumlov - 3. etapa výstavby vodovodu a kanalizace - Dotace Olomouckého kraje 2021

Město Plumlov obdrželo v roce 2021 dotaci Olomouckého kraje ve výši 500.000,- Kč z „Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2021“ – dotačního titulu: „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji“ na realizaci projektu: ATC ŽRALOK Plumlov – připojení na stokovou síť splaškové kanalizace a vodovodní řád – 3.etapa“.

Finanční prostředky Olomouckého kraje byly použity na částečnou úhradu faktury za dodávku technologie – osazení čerpadel do čerpacích šachet splaškové kanalizace na kanalizační přípojce pro ATC ŽRALOK Plumlov.

Vlastní podíl finančních prostředků dle smlouvy o poskytnutí dotace je tvořen úhradou „zbývající části“ faktury č. 202100221 výše uvedené společnosti.
Další část vlastních prostředků investora byla použita na částečnou úhradu faktury č. 2001042 firmy JIM Dynamic Project s.r.o. Plumlov (zhotovitele stavební části – realizaci výkopů + uložení vodovodního a kanalizačního potrubí).

 

pdfZávěrečná zpráva - ATC-2021.pdf121.24 KB


 

img 20211022 101356F9648BDC B65D B924 A0C8 BB095808C477

Město Plumlov obdrželo v roce 2021 dotaci ve výši 320.000,- Kč z „Fond na podporu výstavby a obnovy
vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ na částečnou úhradu stavebních prací na
odkanalizování místní části Běliska ve městě Plumlov.

V roce 2021 byly dodavatelem obchodní společností QUANTUM, a.s. vybudovány 2 kanalizační stoky pro odvod
splaškových vod v celkové délce 129 m, včetně 7 ks přípojek.

pdfzávěrečná zpráva.pdf224.03 KB

 

Město Plumlov získalo v roce 2019 dotaci Olomouckého kraje ve výši 300.000,- Kč z Programu na podporu JSDH 2019 – dotace pro JSDH Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019.

Finanční prostředky byly použity na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením hasičského cisternového automobilu SCANIA 4x4 CAS 20/4000/240-S2R.

Nákup hasičské cisterny v pořizovací ceně 6.522.747,- Kč byl financován částečně i z dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra ČR – Hasičským záchranným sborem ve výši 2.500.000,- Kč.

Město Plumlov vynaložilo z vlastních prostředků částku: 3.722.747,- Kč.

pdfzávěrečná zpráva.pdf48.58 KB

 

Snímek obrazovky 2021 12 12 173234 15d81

Logo MZP CroppedMěsto Plumlov získalo v roce 2021 z rozpočtu Olomouckého kraje – Programu na podporu JSDH 2021, dotačního titulu: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje v roce 2021“ na realizaci projektu: „Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Plumlov“ dotaci ve výši 13.700,- Kč.

Finanční prostředky byly využity na zakoupení 4 párů zásahové obuvi pro členy JSDH Plumlov.

Celkové výdaje činily 34.523,72 Kč, Město Plumlov z vlastních prostředků vynaložilo částku 20.823,72 Kč.

 pdfJSDH - 2021.pdf163.12 KB

Logo MZP Cropped

Město Plumlov obdrželo v roce 2021 dotaci ve výši 250.000,- Kč z „Programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021 – obnova kulturních památek“ na částečnou úhradu stavebních prací – odstranění vnitřní vlhkosti – bašta-Zámek Plumlov.

V roce 2021 byly dodavatelem-firmou DRYMAT.CZ s.r.o., Chrudim odstraněny vnitřní degradované omítky v prostorech bašty, provedena opakovaná aplikace „obětovaných“ omítek, instalace elektroosmózy a realizováno vysoušení vnitřních prostor.

Opravy Zámku Plumlov jsou financovány z dotačního programu Ministerstva kultury ČR – Programu záchrany architektonického dědictví, dotace Olomouckého kraje a vlastních prostředků vlastníka kulturní památky – Města Plumlov.

OPZP_Fond soudrznosti

Logo MZP Cropped

Název projektu: Založení územních systémů ekologické stability v katastru města Plumlov

Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013300

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je založení 2 územních systémů ekologické stability (LBK16 a LBK17) na území města Plumlov v jeho místní části Hamry. Celková plocha, kde dojde díky realizaci tohoto projektu k posílení přirozených funkcí krajiny, posílení ekologické stability a biodiverzity je 1,349 ha.

 

Celkové způsobilé výdaje: 1 844 193,41 Kč

Dotace EU: 1 844 193,41 Kč (100 %)

Příspěvek příjemce podpory: 0 Kč (0 %)

 

Datum zahájení realizace projektu: 15.9. 2021

Datum plánovaného ukončení projektu: 30.6.2024

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: město Plumlov