olomoucky kraj 8f462

olomoucky kraj 8f462

Město Plumlov získalo v roce 2022 dotaci Olomouckého kraje ve výši 1.363.690,60 Kč z dotačního programu „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových ČOV a kanalizací II“ na realizaci projektu „Intenzifikace ČOV Plumlov.

Město Plumlov v letech 2021-2022 vybudovalo splaškovou kanalizaci v místní části Hamry. Po napojení nemovitostí z této místní části by došlo k překročení kapacity strojně technologického vybavení stávající ČOV. Z tohoto důvodu Město Plumlov provedlo intenzifikaci ČOV Plumlov spočívající ve zkapacitnění primárního čištění a kalové koncovky.

V rámci realizace byla rozšířena technologie ČOV Plumlov v části mechanického předčištění o nově osazené šroubové česle. Ve stávajícím lapáku písků bylo čerpadlo nahrazeno novým hydropneumatickým čerpadlem. Pořízeny byly nové nádoby na shrabky. Čerpací stanice byla nově vybavena 3 ks ponorných kalových čerpadel včetně spouštěcích zařízení, obslužné plošiny a zvedacího zařízení. V biologické části ČOV byl na 2 stávajících dosazovacích nádržích doplněn systém ofuku hladiny a odtahu plovoucích nečistot z hladiny. Pro účely ofuku a odtahu hladiny je instalován nový zdroj stlačeného vzduchu. V části kalového hospodářství byl stávající kapacitně nevyhovující systém odvodnění kalu nahrazen novým systémem. Realizován byl nový přístřešek pro kontejnery a ve stávajícím objektu kalové koncovky jsou instalovány 2 ks dehydrátorů včetně dávkovací stanice polymeru, pásového dopravníku a manipulační plošiny.

Realizaci projektu zajistila společnost FORTEX-AGS, a.s., Šumperk, IČ: 00150584.

Projekt „Intenzifikace ČOV Plumlov“ byl spolufinancován i z jiných zdrojů, a to z Ministerstva zemědělství ČR, program 129 410 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III.

Celkové náklady projektu činily 6.818.453,02 Kč, dotace Ministerstva zemědělství ČR byla 4.089.000,- Kč a objem vlastních prostředků Města Plumlov byl ve výši: 1.365.762,42 Kč.

Projekt „Intenzifikace ČOV Plumlov“ je součástí koncepce ochrany Vodní nádrže Plumlov-Plumlovské přehrady.