kanalizace hamry jpg 1607D42D7F CD71 DE67 B038 D316DE253F7Colomoucky kraj 8f462

Olomoucký kraj podpořil v roce 2022 výstavbu splaškové kanalizace v místní části Plumlova-obci Hamry dotací z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2022, dotačního titulu „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ částkou 3.000.000,- Kč.

Realizací projektu byla vybudována nová splašková kanalizace a kanalizační přípojky v místní části Hamry ve městě Plumlov. Odpadní vody vznikající v místní části Hamry jsou přečerpávány do koncové větve kanalizačního systému města Plumlov v místní části Žárovice. Po realizaci akce jsou všechny odpadní vody vznikající na území Města Plumlov a jeho místních částí (Soběsuky, Žárovice, Hamry) odváděny k likvidaci na stávající mechanicko - biologickou ČOV. Projektem vznikl ucelený systém odvádění splaškový vod na území města.

Celková cena díla bez DPH 28.017.317,33 Kč

dotace Olomouckého kraje 3.000.000,- Kč

dotace Státního fondu životního prostředí ČR 20.168.687,80 Kč

vlastní prostředky Města Plumlov 4.848.629,53 Kč