Podstatou projektu bylo provedení stavebních úprav v prostorách hygienického zázemí v objektu občanské vybavenosti v místní části Hamry. Jedná se o jediný objekt tohoto charakteru v městské místní části, který je využíván pro veškerou spolkovou a kulturní činnost ve spolupráci s Osadním výborem městské části Hamry a dalšími organizovanými či neorganizovanými subjekty, působící v této místní části. Stavební úpravy sestávají především v dispozičních změnách stávajícího hygienického zázemí.
Doba realizace projektu: 4. 10. 2021 - 30. 4. 2022

Projekt byl realizovaný v letech 2021 a 2022 v rámci podpory z výzvy MAS Prostějov venkov metodou LEADER, financovány Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Prostějov venkov.

pod tento text je potřeba umístit link:  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index

logo ERDF d3cf3

PRV logo b8ab6

logo leader 8ebd4