OPZP_Fond soudrznosti

Logo MZP Cropped

Název projektu: Založení územních systémů ekologické stability v katastru města Plumlov

Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013300

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je založení 2 územních systémů ekologické stability (LBK16 a LBK17) na území města Plumlov v jeho místní části Hamry. Celková plocha, kde dojde díky realizaci tohoto projektu k posílení přirozených funkcí krajiny, posílení ekologické stability a biodiverzity je 1,349 ha.

 

Celkové způsobilé výdaje: 1 844 193,41 Kč

Dotace EU: 1 844 193,41 Kč (100 %)

Příspěvek příjemce podpory: 0 Kč (0 %)

 

Datum zahájení realizace projektu: 15.9. 2021

Datum plánovaného ukončení projektu: 30.6.2024

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: město Plumlov